Muslim Library

เสบียงนักดาอีย์ผู้เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ

 • เสบียงนักดาอีย์ผู้เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ

  สารว่าด้วยเนื้อหาสาระของการเป็นดาอีย์ หรือผู้เชิญชวนสู่อัลลอฮฺและอิสลาม เป็นบทสรุปที่กระทัดรัดและครอบคลุมเหมาะแก่การใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับนักทำงานอิสลามทุกคน ประกอบด้วยเนื้อหาหลักประการสำคัญคือ การมีความรู้ การอดทน การมีวิทยปัญญา การมีมารยาทที่ดี การเข้าหาผู้อื่น และการมีนิสัยแบบใจกว้างต่อความเห็นต่าง พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺในหัวข้อต่างๆ อย่างละเอียด

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  Source: http://www.islamhouse.com/p/333204

  Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • สู่การเป็นประชาชาติที่ดีเลิศ

  สู่การเป็น ค็อยเราะอุมมะฮฺ หรือ ประชาชาติที่ดีเลิศ ด้านจริยธรรม วินัย และจิตบริการ อธิบายแนวทางจากอัลกุรอานสู่การสร้างปัจเจกบุคคล และกลุ่มชนที่ทำงานทำนุบำรุงความดีงามให้แก่สังคมและโลก วิเคราะห์จากหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เดิมเป็นสาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามเนื่องในโอกาสค่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยปี 2011.

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: มูฮัมมัดนาเซร์ หะบาแย

  Publisher: มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

  Source: http://www.islamhouse.com/p/346633

  Download:

 • เยาวชน : ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไข

  หนังสือที่บรรจุข้อคิดและนาซีฮัตเกี่ยวกับเยาวชนและวัยรุ่นมุสลิม มีข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจ อาิิทิ ความสำคัญของวัยรุ่น อันตรายของวัยหนุ่มสาว คุณสมบัติของวัยรุ่นมุสลิม วัยรุ่นมุสลิมเป็นพลังแห่งประชาชาติหรือไม่ ? วัยรุ่นมุสลิมและสิ่งแวดล้อม วัยรุ่นมุสลิมมีภารกิจอะไรบ้าง ? และนาซีฮัตเฉพาะสำหรับมุสลิมะฮฺ .. พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

  Publisher: อิสลามอินไทยแลนด์ www.islaminthailand.org

  Source: http://www.islamhouse.com/p/263569

  Download:

 • เสบียงนักดาอีย์ผู้เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ

  สารว่าด้วยเนื้อหาสาระของการเป็นดาอีย์ หรือผู้เชิญชวนสู่อัลลอฮฺและอิสลาม เป็นบทสรุปที่กระทัดรัดและครอบคลุมเหมาะแก่การใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับนักทำงานอิสลามทุกคน ประกอบด้วยเนื้อหาหลักประการสำคัญคือ การมีความรู้ การอดทน การมีวิทยปัญญา การมีมารยาทที่ดี การเข้าหาผู้อื่น และการมีนิสัยแบบใจกว้างต่อความเห็นต่าง พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺในหัวข้อต่างๆ อย่างละเอียด

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  Source: http://www.islamhouse.com/p/333204

  Download:

 • ขอต้อนรับผู้แสวงหาความรู้

  หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาว่าด้วยความประเสริฐของการแสวงหาความรู้ในอิสลาม พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอาน หะดีษและสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม รวมทั้งคำอธิบายจากบรรดาอุละมาอ์ ด้วยการเรียบเรียงเป็นหัวข้อย่อยๆ ที่ทำความเข้าใจได้ง่าย เหมาะแก่การอ่านเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริงและเผยแพร่ในสังคมกว้าง เพื่อเสริมสร้างให้มีการตื่นตัวเพื่อศึกษาอิสลามมากขึ้น

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: อุษมาน อิดรีส

  Publisher: มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

  Source: http://www.islamhouse.com/p/206020

  Download:

 • วันแห่งการตัดสิน

  -

  Translators: ซุฟอัม อุษมาน

  Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  Source: http://www.islamhouse.com/p/2180

  Download:

Select language

Select surah